ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน ด้วยการพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ บัวเทศ
เจ้าของผลงานร่วม อาจารย์มานิต ก๋าแก้ว , นายวุฒิเสก ทิพันธ์
คำสำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น;หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง;เกษตรอินทรีย์;พลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน ด้วยการพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเขตจังหวัดกำแพงเพชร” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน ด้วยการพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเขตจังหวัดกำแพงเพชร 2) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการต่อยอดและการขยายผลสู่การปฏิบัติจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ ด้วยการพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และ 3) เพื่อการติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน ด้วยการพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเขตจังหวัดกำแพงเพชร มีวิธีการดำเนินการโดยการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมโดยการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการสอบถามความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เกษตรกร ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 11 อำเภอ อำเภอละ 1 แห่ง กำหนดจำนวนของกลุ่มตัวอย่างอำเภอละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 440 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ วิธีการลงภาคสนามเพื่อสังเกตการณ์ วิธีการสัมภาษณ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และแบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการดำเนินการมีดังนี้ 1. สภาพการปลูกพืชไร่ของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนใหญ่ปลูกข้าว มันสำปะหลังและอ้อย การทำเกษตรอินทรีย์ยังมีน้อย เกษตรกรยังคงใช้สารเคมีในการทำเกษตรอยู่จำนวนมาก ขาดความรู้ในการทำปุ๋ยและน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมี และขาดความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กับการเกษตร 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า คะแนนของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้รับการอบรม 3. การศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการอบรมไปขยายผลสู่การปฏิบัติ พบว่า กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผักไฮโดรโปรนิกส์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการทำเกษตรจากการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์ ลดการใช้ไฟฟ้าในการทำเกษตรโดยใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.39) 4. การจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ทั้ง 11 อำเภอ พบว่า เกิดการเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่สามารถขยายผลไปสู่การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยการพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง