ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ระยะที่ 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์
เจ้าของผลงานร่วม ดร. ดำรงเดช ประมิติธนการ
คำสำคัญ เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว;การปลูกข้าวด้วยเมล็ดพันธุ์;ข้าวงอก
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย โครงการนี้ประสงค์จะประดิษฐ์เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวราคาไม่แพงที่มีคุณสมบัติช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลิตภาพการปลูกข้าวนาปรัง ด้วยการควบคุมปริมาณเมล็ดพันธุ์และรูปแบบการหยอดเพื่อให้ต้นข้าวงอกขึ้นอย่างเป็นระเบียบสามารถกำจัดวัชพืชลดการปนเปื้อนของผลิต ผล ซึ่งการวิจัยฯระยะที่ 1 ได้ค้นพบกลไกการหยอดเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม และได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว การวิจัยฯระยะที่ 2 จะพัฒนาเป็นเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจากการสร้างต้นแบบและทดสอบการใช้งานในแปลงนาจริงพบว่าเครื่องหยอดขนาด 8 แถว น่าจะเหมาะสมที่สุด ขณะนี้กำลังอยู่ในระยะพัฒนาเครื่องก่อนทำการทดลองปลูกในแปลงนาเพื่อประเมินผลิตภาพการผลิต
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง