ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทดสอบการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งและการจัดการที่เหมาะสมในการผลิตข้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางนิตยา รื่นสุข
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิวา พาโคกทม , นางสาว เบญจมาส รสโสภา , นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์ , นาย กฤษณ์กมล เปาทอง , นาย ชัยรัตน์ จันทร์หนู , นาย เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม , นางสาว พัชราภรณ์ รักชุม , นางสาว วราภรณ์ วงศ์บุญ , นาย สมหมาย เลิศนา , นาง นันทิดา สินสายไทย , นาย ธีระพล ตั๊งสมบุญ
คำสำคัญ การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง;การเขตกรรม;การปล่อยก๊าซเรือนกระจก;ต้นทุนการผลิตข้าว
หน่วยงาน กรมการข้าว
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การผลิตข้าวภายใต้การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ให้ผลผลิตและคุณภาพการสีสูงกว่าการปฏิบัติของเกษตรกรเฉลี่ยร้อยละ 13 และ 6 ตามลำดับ ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำลงได้เฉลี่ยร้อยละ 15.2 ในนาดินเหนียว และร้อยละ 39.5 ในนาดินร่วนปนทราย โดยที่ระดับน้ำในแปลงนาไม่มีความสัมพันธ์กับความเสียหายจากการทำลายและการระบาดของหนูศัตรูข้าว และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนเฉลี่ยร้อยละ 42 ของการจัดการของเกษตรกร ส่วนในเขตนาน้ำฝน การใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตลดการปล่อยก๊าซมีเทนเฉลี่ยร้อยละ 5 จากการใช้ปุ๋ยยูเรีย และให้ผลผลิตสูงกว่าร้อยละ 11
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง