ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดตรวจสอบภาคสนามที่มีประสิทธิภาพในการวินิจฉัยไวรัสใบหงิกและไวรัสเขียวเตี้ยของข้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางวิชชุดา รัตนากาญจน์
เจ้าของผลงานร่วม นายกิตติพงษ์ ศรีม่วง
คำสำคัญ การวินิจฉัย;การตรวจสอบ;ไวรัสใบหงิก;ไวรัสเขียวเตี้ย;ไวรัสโรคข้าว;ชุดตรวจสอบภาคสนาม
หน่วยงาน กรมการข้าว
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการวิจัยการพัฒนาชุดตรวจสอบภาคสนามที่มีประสิทธิภาพในการวินิจฉัยไวรัสใบหงิกและไวรัสเขียวเตี้ยของข้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงเทคนิคการตรวจสอบและวินิจฉัยโรคใบหงิกข้าว (Rice raggedstunt) และโรคเขียวเตี้ยข้าว (Rice grassy stunt) ที่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นแมลงพาหะ ด้วยเทคนิคเทคนิค Gold labeled IgG flow test (GLIFT) มาพัฒนาและปรับใช้ด้วยวิธี immunochromatographicassay เป็นชุดตรวจสอบภาคสนาม สามารถตรวจสอบได้ถูกต้อง แม่นยำ ใช้ง่าย สะดวก และอ่านผลได้รวดเร็ว สามารถนาชุดตรวจสอบภาคสนามที่พัฒนาในครั้งนี้ไปใช้ในการติดตามและเตือนภัยการระบาดของโรคใบหงิกและโรคเขียวเตี้ยของข้าวที่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นแมลงพาหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง