ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 และปทุมธานี1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงในช่วงเจริญพันธุ์โดยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชเนษฎ์ ม้าลำพอง
เจ้าของผลงานร่วม นาย บุญธง วสุริย์ , นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พีรพล ม่วงงาม , นาย ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ , นาย สุไลมาน เจ๊ะอาบู , นาย ศิวเรศ อารีกิจ , นาย เอกวัฒน์ ไชยชุมภู , นาย ชาตรี แสนสุข
คำสำคัญ ข้าว;การทนร้อน;ความสมบูรณ์พันธุ์;การคัดเลือกทางจีโนไทป์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 และปทุมธานี1 เพื่อให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงที่ 40-45 องศาเซลเซียส ในระยะเจริญพันธุ์ โดยวิธีการผสมกลับซึ่งใช้สายพันธุ์ M9962 เป็นพันธุ์ให้ พร้อมทั้งได้พยายามพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับการคัดเลือกลักษณะทนร้อนด้วย พบว่าการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ชั่วที่ BC3F1 และ BC2F2 ที่มีอัตราการติดเมล็ดมากกว่า 70% จำนวน 8 สายพันธุ์ ส่วนการปรับปรุงพันธุ์ปทุมธานี1 ได้นำต้น BC3F1, BC2F2 (PSL2/M9962) มาผสมกับพันธุ์ปทุมธานี1 จนได้เมล็ดชั่วที่1 และจะได้ดำเนินการผสมและคัดเลือกในรอบต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง