ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติกำจัดวัชพืชในนาข้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ไทยศิริ เวทไว
คำสำคัญ หุ่นยนต์กำจัดวัชพืช;การเกษตรที่มีความแม่นยำสูง;หุ่นยนต์;เมคคาทรอนิกส์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติกำจัดวัชพืชในนาข้าว มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชที่สามารถทำงานในแปลงนาจริงได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนด้านแรงงาน ลดการใช้สารเคมี โดยในโครงการปีที่ 2 นี้ นักวิจัยได้พัฒนาหุ่นยนต์รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม ทั้งในส่วนของทางกล และทางไฟฟ้า แต่ด้วยส่วนสูงที่จำกัด ทำให้หุ่นทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพตามต้องการ นักวิจัยจึงได้พัฒนาหุ่นรุ่นที่ 3 โดยหุ่นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามต้องการในแปลงนาทดสอบ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์