ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไทยที่มีประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุอาหารสูง (โครงการปีที่ 2)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร เนตรนภา อินสลุด
เจ้าของผลงานร่วม ดร สุรพล ใจวงศ์ษา , นาย ศิวะพงศ์ นฤบาล
คำสำคัญ คัดเลือก;สายพันธุ์ข้าว;ธาตุอาหารพืช
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการวิจัย : การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไทยที่มีประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุอาหารสูง (ปี 2) ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ผลการศึกษาของกิจกรรมที่ 1 พบว่าลักษณะที่ศึกษาของข้าวที่ปลูกใน K-P (P เป็นประโยชน์) มีการเจริญเติบโตในทุกลักษณะที่ทำการประเมินดีกว่าการปลูกใน P ที่อยู่รูป Ca-P Al-P และ Fe-P (รูปที่ไม่เป็นประโยชน์) และคัดเลือกข้าว 3 สายพันธุ์สำหรับการศึกษาในการกิจกรรมที่ 3 สำหรับกิจกรรมที่ 2 พบว่ามีการหลั่งกรดจากระบบราก ซึ่งความเข้มข้นของกรดที่หลั่งออกมาจากระบบรากของข้าวแต่ละพันธุ์มีตั้งแต่ 38.67 – 832.06 µg/ml ชนิดกรดที่พบส่วนใหญ่ คือ Oxalic acid สำหรับกิจกรรมที่ 3 ข้าวแต่ละพันธุ์ให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันที่ระดับ P 0 และ 30 kg/rai และผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อปลูกใน P 60 และ 120 kg/rai
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง