ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรร่วมกับกลุ่มเกษตรกร โครงการเพชรน้ำหนึ่ง จ.เพชรบุรี: เครื่องหยอดข้าว และเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วสุ อุดมเพทายกุล
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาตราจารย์ ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสันต์ ชุ่มใจหาญ , นาย อภิชัย ชาติเอกชัย , นางสาว สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ , นาย ประพันธ์ คำบาง
คำสำคัญ เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์;เครื่องหยอดข้าว;การทดสอบสมรรถนะ;กลุ่มเกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง จ.เพชรบุรี ทำการทดสอบและปรับปรุงสมรรถนะการทางานของเครื่องจักรกลเกษตรทั้ง 2 เครื่อง คือ เครื่องหยอดข้าว และ เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยวิธีการทดสอบทางวิศวกรรมที่เหมาะสม โดยแนวคิดในการดำเนินโครงการคือนักวิจัยหลักจะทำงานในลักษณะที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน โดยมีกลุ่มเกษตรกรฯ เจ้าของเครื่องจักรต้นแบบเป็นผู้ดำเนินการศึกษา ทดสอบ และปรับปรุงเครื่องจักร ทำให้กลุ่มเกษตรกรฯ เกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาต่อยอดหรือดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับเครื่องจักรอื่นๆ ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง