ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบเครื่องตรวจวัดประเมินคลอโรฟิลล์และไนโตรเจนในใบข้าวเพื่อการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและลดต้นทุนการผลิตข้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
เจ้าของผลงานร่วม นางสาว นฤมล ชูเมือง , นาย สัตถาภูมิ ไทยพานิช , นาย เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม
คำสำคัญ คลอโรฟิลล์;ไนโตรเจน;ลดต้นทุน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การดำเนินงานวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนที่ 1 ของแผนการดำเนินงานวิจัยตามข้อเสนอที่ขออนุมัติ ซึ่งในส่วนแรกนี้จะเห็นว่าผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานวิจัยนั้นคือได้เครื่องมือในการวัดประเมินคลอโรฟิลล์ในใบข้าวที่มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 3 ซึ่งเครื่องมือที่พัฒนานี้จะสามารถใช้งานทดแทนเครื่องคลอโรฟิลล์มิเตอร์ SPAD ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร และหากเป็นไปได้ผู้วิจัยคิดว่าเครื่องมือที่ออกแบบนี้สามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้งานกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ได้ในอนาคต
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง