ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการเพื่อลดการปนเปื้อนสารหนูในการผลิตข้าวที่ผลิตจากพื้นที่เสี่ยง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางอรทัย ศุกรียพงศ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์ , นาย ชิษณุชา บุดดาบุญ , นางสาว นภัสสร โน๊ตศิ , นาย สันติ นิ่มนวลรัตน์ , นางสาว ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ , นางสาว อรอนงค์ โฉมศิริ , นางสาว วิรงรอง ทรงอารมภ์ , นาง จุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย , ดร. จินตนา ศิริวราศัย , นางสาว เบญจมาส รสโสภา , นาย สมหมาย เลิศนา , นางสาว พัชราภรณ์ รักชุม , นางสาว ดวงพร วิธูรจิตต์ , นาง อรสา วงษ์เกษม , นาย ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม
คำสำคัญ การจัดการน้ำ;การขัดสี;ข้าว;ดินปนเปื้อน;สารหนู
หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสะสมของสารหนูสูงในเมล็ดข้าวที่ผลิตจากพื้นที่เสี่ยงและหาวิธีลดการปนเปื้อนที่เหมาะสม ทำให้ทราบความสัมพันธ์ของสารหนูในดิน และในเมล็ดข้าวสามารถให้คำแนะนาวิธีการผลิตข้าวที่เหมาะสมในการลดการปนเปื้อนของสารหนูในข้าวสาหรับเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยง ทราบความสัมพันธ์ของระดับการสีข้าว ต่อปริมาณสารหนูทั้งหมด สารหนูอนินทรีย์ สารหนูอินทรีย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์