ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินความทนร้อนของข้าวพันธุ์รับรองและข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองในระยะกล้าและช่วงเจริญพันธุ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา พงษ์ดนตรี
เจ้าของผลงานร่วม นางสาว พัชราภรณ์ รักชุม , ผศ.ดร. อโนมา ดงแสนสุข
คำสำคัญ ข้าว;ความทนร้อน;ความเครียดจากสภาพออกซิเดชันสูง;ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง;การติดเมล็ด;ระยะกล้า;ข้าวช่วงเจริญพันธุ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย จากการทดสอบความทนร้อนในระยะกล้าพบว่าข้าวพันธุ์ กข29 สามารถทนความร้อนได้จากการทดสอบในสภาพเครียดออกซิเดชั่นสูงระหว่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วงวัน(40oC)และประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (25 - 55 oC) ซึ่งในการทดสอบความทนร้อนควบแล้งของข้าวพันธุ์รับรอง จำนวน 5 พันธุ์ (กข41 กข31 พิษณุโลก2 สันป่าตอง1 และ กข7) พบว่า กข41 ที่ติดเมล็ดดีทั้งในสภาพปกติ ร้อน แล้ง และร้อนควบแล้ง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์