ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินความแม่นยำในการวิเคราะห์การปลอมปนของข้าวพันธุ์อื่นในเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ ปทุมธานี 1 ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ศุมาพร เกษมสำราญ
เจ้าของผลงานร่วม นางสาว รื่นฤดี แก้วชื่นชัย , ผศ. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ , นางสาว ศิรินธร คงประพฤติ
คำสำคัญ การระบุพันธุ์;เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์;ข้าวเปลือก;ขาวดอกมะลิ 105;ปทุมธานี 1;เนียร์อินฟราเรด;เมล็ดเดี่ยว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการนี้ได้ถ่ายทอดกระบวนการสร้างสมการวิเคราะห์การปลอมปนข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1 ในข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเนียร์อินฟราเรด ให้กับสถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้สร้างสมการวิเคราะห์พันธุ์ข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1 แบบวัดทีละเมล็ดที่ให้ผลทำนายถูกต้องถึง 96.88% และได้สร้างสมการวิเคราะห์ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบวัดรวมหลายเมล็ด ที่ให้ผลทำนายถูกต้องแม่นยำสูงสุด อีกทั้งได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคนิคการจำแนกพันธุ์ข้าวและวิเคราะห์ความชื้นในข้าวด้วยเนียร์อินฟราเรด” ให้กับบุคลากรกรมการข้าว
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง