ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาความต้านทานต่อโรคไหม้ของข้าวไร่พื้นเมือง 50 พันธุ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
เจ้าของผลงานร่วม ดร. รัตนากร กฤษณชาญดี
คำสำคัญ โรคใบไหม้;ข้าวไร่พื้นเมือง;ความต้านทาน;เครื่องหมายดีเอ็นเอ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย จากผลทดสอบความรุนแรงของโรคไหม้ที่ทดสอบในข้าวพันธุ์พื้นเมืองของภาคเหนือและภาคใต้ พบว่า ข้าวไร่พื้นเมืองจากภาคใต้มีความต้านทานต่อเชื้อได้มากกว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากภาคเหนือ โดยทั้ง 2 แหล่งเกิดแผลขนาดเล็กภายหลังการทดสอบ 3 สัปดาห์โดยมีระดับความรุนแรงอยู่ที่ระดับ 1-3 เมื่อ เปรียบเทียบกับพันธุ์ควบคุมได้แก่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (พันธุ์อ่อนแอต่อโรคไหม้) ระดับความรุนแรงอยู่ที่ระดับ 4 และพันธุ์ข้าวเจ้าหอมนิล IR64 (พันธุ์ต้านทานต่อโรคไหม้) ระดับความรุนแรงอยู่ที่ระดับ 0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง