ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลความแปรปรวนของลำดับนิวคลีโอไทด์ระดับจีโนมเพื่อค้นหาตำแหน่งสนิปส์ที่สัมพันธ์กับปริมาณโปรตีนหลักและสารออกฤทธิ์ในเมล็ดข้าวไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วราพงษ์ ชมาฤกษ์
เจ้าของผลงานร่วม สุกัญญา มหาธีรานนท์ , สิทธิรักษ์ รอยตระกูล , สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง , พัณณ์ชิตา เวชสาร , ศิษเฏศ ทองสิมา
คำสำคัญ ข้าว;การศึกษารูปแบบความเชื่อมโยงในจีโนม;เนื้อเมล็ด;โปรตีนในเมล็ดข้าว;โปรตีโอม;2-อะเซทิล-1-พิวโรลิน;แอนโทไซยานิน;สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
หน่วยงาน กรมการข้าว
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ทำการปลูกขยายเมล็ดข้าวจำนวน 223 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ วิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ในข้าวจำนวน100 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเมล็ดข้าวหลายลักษณะได้แก่ (1) สกัดโปรตีนจากเมล็ดข้าว (2)สกัดโปรตีนจากรำข้าวเพื่อคัดเลือกหาพันธุ์ข้าวไทยที่เมล็ดให้เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคและเซลล์มะเร็งตับและกระเพาะอาหาร (3) ทำการวิเคราะห์หาปริมาณสาร 3 ชนิดในเมล็ดข้าวได้แก่ สาร หอม 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) กรดเฟอรูลิก (Ferulic acid) และแอนโทไซยานิน (Anthocyanins)
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์