ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข
เจ้าของผลงานร่วม นาง นิสา มีแสง , นางสาว จงใจ มะปะเข , นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สัญญา โรจนรักษ์ , นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ , นางสาว อรนุช น้อยนาแสง , นางสาว วรรยา สุธรรมชัย , นาง พรพนา โพธินาม , นาง ละมัย ฤทธิเดช , นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดรุณีย์ อินทา , นาย ทนงศักดิ์ ประชาศิลป์
คำสำคัญ นาข้าวแปลงใหญ่
หน่วยงาน กรมการข้าว
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจานวน 70 ราย รวมพื้นที่นา 586.6 ไร่ เสนอแนะขั้นตอนการจัดการ 5 ขั้นตอนคือบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ เครื่องจักรกลการเกษตร การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยบำรุงดิน การตลาดและแปรรูปสามารถเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 16 จากเทคโนโลยีเดิมของเกษตรกร
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง