ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การรวบรวมประเมินและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ให้เหมาะสมต่อพื้นที่เพาะปลูกในเขตนาน้ำฝนและประสบภัยแล้งของภาคตะวันตก ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย(ปีที่ 3)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ชลธิรา แสงศิริ
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพร ขจรผล , นาย อิสระพงศ์ บุตรจันทร์ , นาย บุรินทร์ แสงสุข
คำสำคัญ รวบรวม;ข้าวไร่;พื้นที่นาน้ำฝน;พื้นที่ภัยแล้ง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการนี้เป็นแผนงานวิจัยประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก สรุปผลงานวิจัยของปีที่ 1-3 ได้ดังนี้ (1) ได้รวบรวมสายพันธุ์ข้าวไร่และสายพันธุ์พื้นเมือง จากภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันตก พบสายพันธุ์ข้าวไร่จานวน 273 สายพันธุ์ (2) ประเมินและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่และพื้นเมืองจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่า Rice 012 Rice015 Rice 078 Rice 082 Rice174 และRice177 ให้ผลผลิตสูงทั้ง 5 แปลงทดลอง (3) ทาการศึกษาด้านคุณค่าทางโภชนาการของสายพันธุ์ข้าวไร่ พบว่า Rice 352 มีฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระมากที่สุด ส่วนปริมาณธาตุ Fe มีค่าสูงสุดอยู่ที่ Rice198 (28.56 mg/kg) และ Rice087 (20.21 mg/kg) ส่วนปริมาณ Zn พบมากใน Rice173 (45.57 mg/kg), Rice251 (30.81 mg/kg) และRice177 (21.36 mg/kg), ปริมาณMg สูงใน Rice127 (1,268.67 mg/kg) และ Rice198 (1,100.89mg/kg), ปริมาณ K สูงใน Rice229 (2,590.67 mg/kg), Rice198 (2,574.89 mg/kg), Rice251 (2,443.11 mg/kg), Rice185 (2,399.78 mg/kg), Rice150 (2,176.73 mg/kg) และ Rice187 (2,125.00 mg/kg) และ Rice204 (2,088.89 mg/kg)
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง