ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การขยายขนาดกำลังการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตข้าวเม่าแห้ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิริยา พรมกอง
เจ้าของผลงานร่วม นาย เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรา สิงห์ทอง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ละมุล วิเศษ , ผู้ช่วยศาตราจารย์ วีรเวทย์ อุทโธ , นางสาว จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี , ผศ.ดร. ณัฐพล ภูมิสะอาด , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา เอกพงษ์
คำสำคัญ เทคโนโลยีการทำแห้ง;การขยายกำลังการผลิต;ข้าวเม่า;คุณภาพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการการขยายขนาดกำลังการผลิตข้าวเม่าแห้งที่ระดับกำลังการผลิต 60 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง สามารถผลิตข้าวเม่าแห้งที่มีคุณภาพทางด้านเคมี คุณภาพข้าวหุงสุก ร้อยละข้าวเต็มเมล็ดและปริมาณสารสำคัญบางชนิดที่ดีกว่าเมื่อเทียบเท่ากับข้าวเม่าแห้งที่ผ่านการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการและวิธีดั้งเดิมอีกทั้งข้าวเม่าแห้งมีอายุการเก็บรักษาที่ 25-35C ได้นานถึง 24 เดือน งานวิจัยนี้ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว โดยแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น แต่หากรับวัตถุดิบในปริมาณ 5-7 ตันต่อปี สามารถ คืนทุนที่ระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี และต้องบริหารจัดการราคารับซื้อวัตถุดิบให้แตกต่างจากราคาขายข้าวเม่าแห้งได้มากกว่า 65 บาท จากการสำรวจข้อมูลผู้บริโภคพบว่ามีความสนใจมากและประสงค์จะซื้อสินค้านี้หากมีการวางจำหน่ายจริง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง