ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างแนวคิดและพัฒนากระบวนการต่อยอดผลงานวิจัยเรื่องข้าวสู่เชิงพาณิชย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต อินณวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม นาย คงวุฒิ นิรันตสุข , นางสาว สมฤดี ช่วยบำรุง
คำสำคัญ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์;การต่อยอดงานวิจัย;ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย กุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างความสำเร็จทางการค้าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาจากงานวิจัยคือ ช่วงที่หนึ่ง นักวิจัยจำเป็นต้อง เข้าใจหลักการของการตลาด (MO) และถูกเติมเต็มจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ(EO) รวมทั้งต้องเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (CII) โดยนักวิจัยต้องสามารถแทรกและสอดประสานทั้ง 3 สิ่งนี้รวมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ช่วงที่สอง จึงเป็นการวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน และช่วงสุดท้าย เป็นการวางแผนงานเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เป็นการบรรลุเป้าประสงค์ของโครงการในงานชิ้นนี้จะต้อง 1. ทำการทวนสอบและร่วมเสริมกระบวนการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากผลงานวิจัยในทุนมุ่งเป้า “ข้าว” ที่ สวก. สนับสนุนทุน 2. จับคู่ธุรกิจให้กับผลงานวิจัย/ก่อให้เกิดการสานประโยชน์ร่วมกัน และ 3. เสริมพลังและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยจากรั้วมหาวิทยาลัยกับการผลิตเทคโนโลยีสู่การใช้ได้จริงเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้นักวิจัยที่ได้เข้าร่วมอบรม/ฝึกฝนกับโครงการต่างเห็นพ้อง ร่วมกัน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง