ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิตยา รื่นสุข
เจ้าของผลงานร่วม กรรณิการ์ พรหมพันธ์ใจ , เสาวรัจ นิลเนตร , กัญญา เชื้อพันธุ์
คำสำคัญ การผลิตข้าวแบบครบวงจร;เกษตรกรมีส่วนร่วม;เขตคลองสามวา
หน่วยงาน กรมการข้าว
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ พัฒนารูปแบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตั้งแต่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การลดต้นทุนการผลิต และการแปรสภาพเป็นข้าวสารคุณภาพดีตามความต้องการของผู้บริโภค โดยการเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อแปรสภาพเป็นข้าวสารระหว่างการผลิตตามการผลิตตามคาแนะนาของกรมการข้าวกับการผลิตของผู้นำเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้ได้เทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่ให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานและผลผลิตข้าวคุณภาพดีที่มีคุณภาพการสีดี ที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับพัฒนาและส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการรวบรวมผลผลิตข้าวคุณภาพดี เพื่อการแปรสภาพเป็นข้าวสาร สาหรับบริโภคในครัวเรือนและจาหน่ายในชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์