ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สื่อการเรียนรู้รูปแบบมัลติมีเดีย "การละเล่นพื้นบ้าน บะข่างโว่"
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิรวรรณ บุญมี
คำสำคัญ มัลติมีเดีย;การละเล่นพื้นบ้าน;บะข่างโว่;สื่อการเรียนรู้
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สื่อนวัตกรรมเพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและงานวิจัยในรูปแบบมัลติมีเดีย "การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน บะข่างโว่"
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=IMAMhNYdH14
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สื่อการเรียนรู้รูปแบบมัลติมีเดีย "การละเล่นพื้นบ้าน บะข่างโว่" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง