ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาข้าวไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี;การพัฒนาข้าวไทย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย สร้างรายได้จากการส่งออกปีละ 1.5-1.9 แสนล้านบาท แต่ที่ผ่านมาการผลิตข้าวยังมีปัญหาหลายด้า­นที่อาจส่งผลต่อการแข่งขันของประเทศ อาทิ ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ต่ำ ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ชั้นดี รวมถึงขาดแคลนเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในการปรับปรุงพันธ­ุ์ เครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมทางการแปรรูปข้าว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=V_9UylDqrEM
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาข้าวไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง