ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการฟื้นพลัง ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรีย์พร สุขสถาพร
คำสำคัญ ความสามารถในการฟื้นพลัง;การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม;กาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการฟื้นพลัง ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ” เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 926 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยใช้แบบวัดมาตรประมาณค่า 4 ระดับ จำนวน 41 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบและวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อคำถาม
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการฟื้นพลัง ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง