ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งมีส่วนประกอบของสารสกัดโปรตีนเข้มข้นจากใบมะรุมและเครื่องในหอยเป๋าฮื้อสกัด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร
เจ้าของผลงานร่วม ดร.จุไรรัตน์ โขงรัมย์ , ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ , ผศ.ดร.วิภาวี ทูคำมี
คำสำคัญ โปรตีนสกัดจากใบมะรุม;เครื่องในหอยเป๋าฮื้อ;การเรียนรู้และความจำ;อาหารเสริม
หน่วยงาน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย อนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สาหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งมีส่วนประกอบของสารสกัดโปรตีนเข้มข้นจากใบมะรุมและเครื่องในหอยเป๋าฮื้อสกัด เลขที่อนุสิทธิบัตร 11764 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดนี้เหมาะสาหรับเด็กที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งมีส่วนประกอบของสารสกัดโปรตีนเข้มข้นจากใบมะรุมและเครื่องในหอยเป๋าฮื้อสกัด โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและกลไกการออกฤทธิ์จากในสัตว์ทดลองพบว่ามีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยในการพัฒนาการทางานของสมอง ช่วยเพิ่มปริมาณจานวนเซลล์ประสาทที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และความจา และยังสามารถกระตุ้นพัฒนาการของพฤติกรรมที่เหมาะสมในช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยังทาเป็นรูปแบบผงแห้งมีส่วนประกอบของ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ที่สามารถให้พลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการของเด็กวัย 6 เดือนขึ้นไป เก็บรักษาไว้ได้นานมากกว่า 6 เดือนและสะดวกในการรับประทานเพียงเติมน้าร้อนและคนให้เข้ากัน
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง