ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบการจัดการน้ำอัตโนมัติโดยใช้โซล่าเซลล์ในนาข้าวนอกเขตชลประทาน จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาจารย์รุ่งเรือง งาหอม
เจ้าของผลงานร่วม นายวินัย งาหอม , นางสาวศิรินาถ บุญส่ง
คำสำคัญ ระบบการจัดการน้ำอัตโนมัติ;โซล่าเซลล์;พื้นที่นอกเขตชลประทาน;จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย พื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ประสบปัญหา ขาดแคลนน้ำ ทำให้ไม่สามารถปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีรายได้และนำไปสู่ปัญหาความยากจน การนำเทคโนโลยีการจัดการน้ำอัตโนมัติโดยใช้โซล่าเซลล์ มาใช้ในพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน สามารถนำไปสู่การวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งทำให้ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ที่สำคัญยังทำให้เกษตรกรลดภาระการให้น้ำพืชและสัตว์ ซึ่งจะทำให้มีเวลาว่างเพื่อทำการเกษตรอย่างอื่น รวมทั้งการหาช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net/register/confirmEmail/d03c7bfb295cdcf48eb80eb49cbac1bd
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ระบบการจัดการน้ำอัตโนมัติโดยใช้โซล่าเซลล์ในนาข้าวนอกเขตชลประทาน จังหวัดอุบลราชธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง