สวนพอเพียงแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  สวนพอเพียงแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ
เจ้าของผลงาน :  วิเชียร ขุนเพชร
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สวนพอเพียง, เกษตรแบบผสมผสาน, แนวพระราชดำริ
หน่วยงาน :  สวนพอเพียง หมู่ที่ 9 บ้านคลองช้าง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
คำอธิบาย :  นายวิเชียร ขุนเพชร โค่นสวนยาง 6 ไร่ ทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 “พออยู่ พอกิน พอใช้ พึ่งตนเองได้” จนประสบความสำเร็จ สำหรับพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่ แบ่งปลูกไม้ผล กล้วยไข่ กล้วยหอม สละ เสาวรส 5 ไร่ และทำแปลงสาธิตผักปลอดสารพิษ 1 ไร่ โดยปลูกแบบผสมผสาน สำหรับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในแต่ละวัน จะนำไปขายเองตามตลาดนัดต่าง ๆ ในอำเภอควนเนียง บางกล่ำและอำเภอหาดใหญ่ โดยมีลูกค้ามารอซื้อที่หน้าแผงขายในตลาด เนื่องจากรู้ว่าเป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษ ราคาไม่แพง และยังเปิดให้คนสนใจได้มาเยี่ยมชม ในการทำเกษตรแบบต้นทุนน้อยอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=15l4ZMD12GU
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
สวนพอเพียงแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710