การทำไร่นาสวนผสมตามศาสตร์พระราชา

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การทำไร่นาสวนผสมตามศาสตร์พระราชา
เจ้าของผลงาน :  สมพร ดาวลอย
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ศาสตร์พระราชา, การทำไร่นาสวนผสม, เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน :  50 หมู่ 1 ต.สี่คลอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
คำอธิบาย :  ลุงนิด สมพร ดาวลอย ทำนามาโดยตลอดหลายสิบปี แต่แล้วก็ต้องมาพบกับวิกฤติภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง 2 ครั้ง 2 ครา แทบจะหมดสิ้นทุกอย่าง ทำให้ลุงนิดหวนคิดถึงคำสอนของพ่อหลวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นลุงนิดก็แบ่งพื้นที่มาทำสวนผสมผสานกับการทำนาปี ทำให้ลุงนิดและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น พร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกรคนอื่น ๆ อีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=YihgMId_zoM
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
การทำไร่นาสวนผสมตามศาสตร์พระราชา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710