ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Development of a novel methodology combining morphological with molecular identification of chigger mites from scrub typhus endemic areas
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Rawadee Kumlert
คำสำคัญ CHIGGER MITE MORPHOLOGY / GEOMETRIC MORPHOMETRICS / MAPPING / AUTOFLUORESCENCE / MOLECULAR STUDY
หน่วยงาน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยชิ้นนี้ถือเป็นการพัฒนาวิธีการใหม่และประยุกต์ใช้เทคนิคที่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อนในการจัดจำแนกชนิดเชิงสัณฐานวิทยาและยังคงสภาพสารพันธุกรรมจากตัวอย่างตัวเดียวกันของไรอ่อน ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพไรอ่อนภายใต้แสงยูวีร่วมกับแสงธรรมดา และประยุกต์ใช้ เทคนิค geometric morphometrics มาใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยาของ scutum ของไรอ่อนในสกุลเดียวกัน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน รวมถึงการทำแผนที่เพื่อนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างไรอ่อน หนูซึ่งเป็นสัตว์รังโรค และลักษณะนิเวศตามภูมิศาสตร์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง