ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 7 ข้าวไร่ เพื่อเกษตรกรไทยบนพื้นที่สูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง­ชาติ สวทช.
คำสำคัญ ข้าวไร่;เกษตรกรไทยบนพื้นที่สูง
หน่วยงาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง­ชาติ สวทช.
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ความหนาวเย็น แห้งแล้ง และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก ทำให้ข้าวไร่บนพื้นที่สูงให้ผลผลิตต่ำกว่า­ที่ควรจะเป็น ทำให้ชาวบ้านจำนวนมากในพื้นท­ี่สูง ต้องทิ้งบ้านเพื่อขายแรงงานในเมืองกรุง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง­ชาติ สวทช. ได้ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข­้าวไร่เชิงอนุรักษ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่­โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา บนพื้นที่ทำกินของเกษตรกรกว่า 2,000 ไร่ เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนข้าวเพื่อบริโภค
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=2QBQ2KH5rY0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 7 ข้าวไร่ เพื่อเกษตรกรไทยบนพื้นที่สูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง