ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมผ้าขาวม้าร้อยสี บ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนพร ทัศสวน
เจ้าของผลงานร่วม มาริสา ขจรไพศาลี , อภัชชา ชิ้นปิ่นเกลียว , สุธน ศรีศักดิ์บางเตย
คำสำคัญ ผ้าขาวม้าร้อยสี;การอนุรักษ์วัฒนธรรม;วัฒนธรรมการทอผ้า
หน่วยงาน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ชาวบ้านหนองขาวมักจะทอผ้าใช้เองเป็นส่วนมาก เช่น ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า ต่อมาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา แต่ชาวบ้านหนองขาวยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้าและนำมาดัดแปลงเป็นเสื้อผ้า กระเป๋าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จำนวน 50 คน ใช้แบบสอบถาม หมู่บ้านมีนักท่องเที่ยวรู้จักหมู่บ้านในนาม ถิ่นผ้าขาวม้าร้อยสี แต่วัฒนธรรมเหล่านี้ไม่ค่อยนิยมในหมู่วัยรุ่น จึงจัดทำโครงงานนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังเข้ามาศึกษาเพิ่มเติม การทอผ้ามี 8 ขั้นตอนคือ การผลัดหลอด การตั้งลาย การค้นหาด้านกว้างความยาว การร้อยฟันหวี การหวีม้วนเก็บความยาว การถักเขาหรือการตะกรอเขา การเก็บยก การทอผ้าให้เป็นผืน เอกลักษณ์ของผ้าขาวม้าหนองขาวคือ วิธีการเก็บยก ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย นักท่องเที่ยวและผู้ที่อยู่อาศัยอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มีความคิดเห็นเรื่องแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมผ้าขาวม้า ให้ความสำคัญผ้าขาวม้าลดน้อยลง ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=YLFylE319Z4
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมผ้าขาวม้าร้อยสี บ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง