ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตผงถ่านกัมมันต์จากฟางข้าวและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตไซลิทอล Rice Straw Activated Charcoal and Application in Xylitol Production Process
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.จิดาภา ทิน้อย
เจ้าของผลงานร่วม ดร.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม , ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
คำสำคัญ การผลิตผงถ่านกัมมันต์;กระบวนการผลิตไซลิทอล
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย จากการผลิตผงถ่านกัมมันต์จากฟางข้าวได้พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผงถ่านกัมมันต์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า กับผงถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในทางการแพทย์ เพื่อสามารถใช้ทดแทนผงถ่านกัมมันต์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงได้ และเป็นการพัฒนากระบวนการโดยใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน สามารถพัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบการผลิตผงถ่านกัมมันต์จากฟางข้าวในระดับอุตสาหกรรมได้ และสามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตไซลิทอลจากฟางข้าว เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ผงถ่านกัมมันต์ในอุตสากรรมการผลิตสารจากจุลินทรีย์ได้อีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การผลิตผงถ่านกัมมันต์จากฟางข้าวและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตไซลิทอล Rice Straw Activated Charcoal and Application in Xylitol Production Process is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง