ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอปพลิเคชันทดสอบการได้ยินแบบพกพา (Mobile Audiometric Test Application)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เถกิง วงศ์ศิริโชติ
เจ้าของผลงานร่วม นภาพร สุวรรณมณี , หัสนา หมัดอะดำ
คำสำคัญ แอปพลิเคชันทดสอบการได้ยินแบบพกพา;Mobile Audiometric Test Application
หน่วยงาน หน่วยวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคม (INTACT) สังกัดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แอปพลิเคชันทดสอบการได้ยิน พัฒนาขึ้นด้วยเทคนิคและวิธีการสมัยใหม่ ทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เพื่อใช้ทดสอบสมรรถนะการได้ยินได้ทุกทีทุกเวลา แอปพลิเคชันจำลองการทดสอบการได้ยินจากเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry) แอปพลิเคชันสามารถทดสอบระดับความดังและความถี่ที่แตกต่างกันได้ ผลการทดสอบสามารถเทียบเคียงกับเครื่องตรวจสมรรถภาพ และแสดงผลในแอปพลิเคชันทันทีที่การวิเคราะห์เสร็จสิ้น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง