ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ว่านสี่ทิศพันธุ์ใหม่ และ ชีวภัณฑ์ สำหรับการส่งเสริมการเจริญเติบโต และการควบคุมโรคทางดิน ในการปลูกไม้ดอกประเภทหัว (New Hybrids of Hippeastrum and Bioproducts for growth promotion and biological control of soil-borne diseases in bulbous flowering crops)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โสระยา ร่วมรังษี
คำสำคัญ ว่านสี่ทิศ;ไม้ดอกประเภทหัว
หน่วยงาน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผลงานประกอบด้วย 2 สิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ 1) ว่านสี่พันธุ์ใหม่ มี 2 ขนาด ได้แก่ ดอกขนาดกลาง เหมาะสำหรับใช้ทำเป็นไม้ตัดดอก และ ไม้กระถาง 2) ชีวภัณฑ์ สำหรับการส่งเสริมการเจริญเติบโต และการควบคุมโรคทางดิน ในการปลูกไม้ดอกประเภทหัว
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง