ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเรียนการสอนและหลักสูตร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เจ้าของผลงานร่วม โชติพงศ์ คำแก้ว , มนัสชนก ไล้เลิศ , พัชรพงศ์ สุภัคพงศ์ , อารยา สุวรรณโชติ
คำสำคัญ หลักสูตร/การเรียนการสอน;คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย คณะสหเวชศสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ( Faculty of Allied Health Sciences, Burapha University) เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาตร์สุขภาพ ด้านการศึกษาวิจัยสาเหตุ ปัจจัย กลไกการก่อโรค การดำเนินโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัด และการฟื้นฟูของประชากร โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2552 ถือว่าวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนาของคณะด้วย มี 4 หลักสูตรคือ 1.หลักสูตรบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มี 2 สาขาคือ สาขาการวิจัยทางวิทยาศาตร์การแพทย์ และสาขาการโภชนาบำบัด 2.หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต มี 4 สาขา กายภาพบำบัดระบบกล้ามเนื้อ กายภาพบำบัดการไหลเวียนเลือดและการหายใจ กายภาพบำบัดระบบปราสาท การพัฒนาการเคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเด็ก 3.หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มี 5 สาขา เคมีคลินิก โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ จุลชีวิทยาคลินิก การบริการโลหิต ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 4.หลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมเนื้อเยื่อ และตรวจคัดกรองเซลล์ผิดปกติเบื้องต้น มี 2 กลุ่มสาขา ศัลยพยาธิวิทยา และเซลล์พยาธิวิทยา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=9NfD7D3F49A
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การเรียนการสอนและหลักสูตร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง