ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ แพงคำ
เจ้าของผลงานร่วม ดร. ศิวพร แพงคำ , นางสาวจิระวัลย์ โคตรศักดี
คำสำคัญ มันสำปะหลัง;วัตถุดิบอาหารสัตว์;สัตว์เคี้ยวเอื้อง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เป็นการใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากมันสำปะหลัง เช่น ใบ/ยอดตากแห้ง ใบ/ยอดหมัก กากมันจากโรงแป้งมัน กากมันจากการผลิตเอธานอล และเปลือกหัวมัน เป็นการเพิ่มโอกาสการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลผลิตจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง และที่สำคัญคือเกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่มากกว่า 70 % ของการเลี้ยงสัตว์ได้ อันจะส่งผลต่อการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องแบบยั่งยืนต่อไป
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง