ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ , ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา , นายสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล , ผศ.ดร.รัฐนันท์ พงษ์วิริทธิ์ธร , นายภูพิงค์ ศรีภูมินทร์
คำสำคัญ เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่;เทคโนโลยีข้าวพันธุ์ดี;เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว;เกษตรปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม;การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ชุมชนพื้นที่สูงของภาคเหนือ มักประสบปัญหาผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ปัญหาพันธุ์ข้าวปน พันธุ์ข้าวไม่เหมาะสมกับพื้นที่ และ ขาดการเขตกรรมและการจัดการที่ดี นอกจากนั้นสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป ทำเกิดปัญหาขาดแคลนทรัพยากรน้ำ และโรคระบาดมากขึ้น ดังนั้นทาง มทร. ล้านนา จึงได้นำเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้าว ได้แก่ 1) เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ 2) เทคโนโลยีข้าวพันธุ์ดี 3) เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 4) เทคโนโลยีการพัฒนากลุ่มภายในชุมชนเพื่อการรับรองเกษตรปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม และ 5) เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว มาถ่ายทอดให้แก่ชุมชนต่าง ๆ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง