ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ (โครงการพลังปัญญา)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มูลนิธิมั่นพัฒนา (Thailand Sustainable Development Foundation)
คำสำคัญ การจัดการน้ำ;โครงการพลังปัญญา;เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน มูลนิธิมั่นพัฒนา (Thailand Sustainable Development Foundation)
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ จ.บุรีรัมย์ (ทุ่งแสงตะวัน) แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในชุมชน และการแก้ไขปัญหาน้ำตามแนวพระราชดำริ โครงการพลังปัญญา สนับสนุนการพัฒนาเพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง¬เป็นหนทางหนึ่งที่สามา¬รถ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของทุ¬กภาคส่วนได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=6Ehmu05ADI8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์