ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปูนแดงราชบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ขวัญพร อิ่มเจริญชัย/ศิลาภรณ์ สุขอินทร์/มินตรา ประเทืองผล/กนกวรรณ สุโนภักดี/ศวินันท์ โพธิ์เตียน
เจ้าของผลงานร่วม ครูศิริลักษณ์ เคงตระกูล , โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี
คำสำคัญ ปูนแดงราชบุรี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)/สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ศึกษาความเป็นมาของปูนแดงที่ เป็นความภูมิใจของจังหวัด แต่กำลังเลือนหายไปจากสังคม แต่ก่อนมีการผลิตกันมาก ปัจจุบันเริ่มลดลงทำให้กลุ่มนักวิจัยคิดว่าจะอนุรกษ์ไว้ ปูนแดงราชบุรีเป็นปูนแดงที่ยอดเยี่ยมมากที่สุด โดยเฉพาะปูนแดงที่มาจากหินเขางู ทำให้ทราบถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ วิธีทำ และประโยชน์ของปูนแดง ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนราชบุรี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=PGesEqhIdZY
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ปูนแดงราชบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง