ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฟื้นภาษารักษาชาติพันธุ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
คำสำคัญ การฟื้นฟู;ภาษา;ชาติพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ภาษาชอง คือ 1 ใน 6,000 ภาษาที่เสี่ยงจะสูญหายในช่วง 100 ปีนี้ ภาษาชองเป็นภาษาของชาวพื้นบ้านในภาคตะวันออก สืบเชื้อสายจากชาวมอญ-เขมร ในอดีตด้วยความอายที่จะพูดและมีความนิยมใช้ภาษากลางในการสื่อสารที่โรงเรียนและชุมชนทำให้ภาษาชองเริ่มหายไป จนกลุ่มคนชองกลุ่มหนึ่งได้ตระหนักความจริงจึงได้ร่วมกับม.มหิดลฟื้นฟูภาษาชองอีกครั้ง เริ่มจากพัฒนาระบบตัวเขียนภาษาชอง และเมื่อเกิดงานวิจัยท้องถิ่นที่เน้นการแก้ปัญหาของชาวบ้าน ชุมชนชองจึงเริ่มวิจัย รวบรวมคำศัพท์ชองโดยสอบทานความถูกต้องร่วมกัน เกิดพจนานุกรมคำศัพท์ชอง และจัดทำนิทานพื้นบ้าน ประวัติหมู่บ้านขึ้นมา จนได้มีการทดลองสอนภาษาชองรวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมให้แก่เด็กในชุมชนจนขยายผลไปสู่โรงเรียนในพื้นที่ โครงการนี้สร้างความภูมิใจให้กับคนชอง นำไปสู่การเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้คนภายนอกได้มีส่วนร่วมต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ZiaNV0-3tPY
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ฟื้นภาษารักษาชาติพันธุ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง