ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บีจีเช็ค คริตเช็ค และไลกลีนอส BG Check, Crit Check, and Liglynos
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
คำสำคัญ BG Check;Crit Check;Liglynos
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย บีจีเช็ค และคริตเช็ค คือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเลือดเหลือใช้จากธนาคารเลือด สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุควบคุมคุณภาพในการทดสอบความชำนาญหรือการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์น้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลแบบพกพา และ เม็ดเลือดแดงอัดแน่น หรือค่าฮีมาโตคริตโดยวิธีปั่นเหวี่ยง ไลกลีนอส คือสารเคมีที่มีส่วนผสมของสารต้านการแข็งตัวของเลือดและสารต้านการสลายน้ำตาลกลูโคสในสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถนำมาเคลือบภายในอุปกรณ์หลอดเก็บเลือด โดยเลือดที่เก็บด้วยผลิตภัณฑ์นี้ สามารถนำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี จำนวน 20 รายการ ฮีโมโกลบินเอวันซี และพารามิเตอร์ของเม็ดเลือด จำนวน 14 รายการในห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง