ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุแบบองค์รวม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สุพิชชา วงค์จันทร์ และคณะ
คำสำคัญ พฤติกรรมสุขภาพ;ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน กรมอนามัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุแบบองค์รวม เป็นโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฏีไปสู่การปฏิบัติจริงในด้านพฤติกรรมสุขภาพ โภชนาการ ออกกำลังกาย และสุขภาพจิต เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างครบถ้วนทุกด้าน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง