ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอชัยบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบุรี
คำสำคัญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง;หมู่บ้านต้นแบบ
หน่วยงาน หมู่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย อำเภอชัยบุรีรณรงค์เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ถึงระดับตัวบุคคล พยายามให้มีฐานการเรียนรู้อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ฐาน ทำการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา และถ่ายทอดขยายผลไปทุกหมู่บ้าน โดยมีครัวเรือนที่ใช้ชีวิตและดำรงวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 50 ของจำนวนครัวเรือน ในหมู่บ้าน และจะเก็บเป็นฐานข้อมูลกระจายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปเป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนส่งเสริมหรือขยายผลต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=TaAjQ5aPysI
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอชัยบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง