ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนอาชีวศึกษาโดยใช้โปรแกรมการฝึกทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัชรา สิริวัฒนเกตุ
คำสำคัญ ทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ;ปรแกรมการฝึกทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ;ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
หน่วยงาน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โปรแกรมการฝึกทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิตด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ WHO ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนอาชีวศึกษาโดยใช้โปรแกรมการฝึกทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง