ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การกำจัดสีแอซิดในน้ำทิ้งด้วยวัสดุดูดซับจากเยื่อหุ้มเมล็ดมะขาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. พรทิพย์ ธูปถมพงศ์ (แซ่เบ๊)
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์
คำสำคัญ เยื่อหุ้มเมล็ดมะขาม;วัสดุดูดซับ;สีแอซิด;การกำจัดสี
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ทำเตรียมวัสดุดูดซับจากเยื่อหุ้มเมล็ดมะขามเพื่อดูดซับสีแอซิดสังเคราะห์ที่เหลือจากการย้อมไนลอน 3 สีและเหลือจากการย้อมไหม 3 สี โดยศึกษาการเตรียมวัสดุดูดซับ ภาวะและกลไกการดูดซับและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ วัสดุดูดซับสามารถดูดซับสีแอซิดได้ดีที่ pH 5 ซึ่งเป็นช่วง pH ในการย้อมไนลอนและไหม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัย (Outcome) คือ การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ เช่น เมล็ดมะขามมาช่วยฟื้นฟูแหล่งน้ำในชุมชนด้วยการบำบัดสีที่เหลือจากการย้อมผ้าที่สามารถทำได้จริงและทำได้เองในชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การกำจัดสีแอซิดในน้ำทิ้งด้วยวัสดุดูดซับจากเยื่อหุ้มเมล็ดมะขาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง