การบูรณาการจัดการความรู้พืชสมุนไพรในชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชดำริของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีส่วนร่วมกรณีหมู่บ้านปู่หมื่น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การบูรณาการจัดการความรู้พืชสมุนไพรในชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชดำริของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีส่วนร่วมกรณีหมู่บ้านปู่หมื่น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของผลงาน :  ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต
เจ้าของผลงานร่วม :   นายพิพัฒน์ หมื่นเป็ง, ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์
คำสำคัญ :   การบูรณาการจัดการความรูู้พืชสมุนไพร, เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี, กรณีหมู่บ้านปู่หมื่น
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คำอธิบาย :  เพื่อจัดเก็บและถ่ายทอดความรู้พืชสมุนไพรในชุมชนโดยปราชญ์ในชุมชนแก่คนในหมู่บ้านเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้ตระหนักรับรู้คุณค่า รักษาพืชสมุนไพร เป็นการบูรณาการความรู้ของนักวิจัยสู่ชุมชน ได้แก่ ความรู้ทางการบริหารจัดการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปสมุนไพรของชุมชนปู่หมื่นในการจำหน่ายสู่ท้องตลาดและสร้างการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, การศึกษา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710