ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลงานวิจัยยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ , ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย
คำสำคัญ ยางพารา;ผลิตภัณฑ์ยางพารา;ผลงานวิจัย;นวัตกรรมวิจัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ยางพาราเป็นผลผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของต้นยางพารา ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แก้ไขปัญหาโลกร้อน ยางพารามีคุณสมบัติเด่นด้านการยืดยุ่น รองรับการกระแทกได้ดี ขึ้นรูปง่ายและสามารถปรับสมบัติการใช้งานได้ในช่วงกว้าง ทำให้เราสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างมีมูลค่าเพิ่มและเป็นที่ต้องการของตลาดด้วย เช่น การผลิตยางรถที่รองรับน้ำหนักของรถได้อย่างมหาศาล ทำพื้นปูสนามกีฬาเพื่อลดการบาดเจ็บของผู้เล่น ด้วยคุณสมบัติอันอ่อนนุ่มของยางพาราทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่นอนสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่ติดเตียงและลดการเกิดแผลกดทับได้ ในช่วงที่ผ่านมาเกิดภาวะภัยแล้งในประเทศจึงเกิดแนวคิดสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค ซึ่งผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าเราสามารถนำยางพารามาทำแผ่นปูพื้นก้นสระได้ดี กระบวนการผลิตง่ายไม่ซับซ้อนและได้แหล่งเก็บน้ำที่มีคุณภาพต้นทุนต่ำด้วย นอกจากนี้หมอนยางพารายังเป็นการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพในประเทศและต่างประเทศ(จีนและยุโรป) ซึ่งเกิดจากการแปรรูปน้ำยางสดราคาถูกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าทางการตลาดสูง โดยองค์ความรู้และนวัตกรรมวิจัยจากการทำงานนักวิจัยหลายสาขา สถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=KeBCHtdwth8
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ผลงานวิจัยยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


เรื่องที่เกี่ยวข้อง