ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ มวกเหล็ก ต่อยอดผลงานเกษตรแปลงใหญ่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร
คำสำคัญ เกษตรแปลงใหญ่;สหกรณ์โคนมไทยมิลค์
หน่วยงาน สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตน้ำนมโคตามระบบส่งเสรมเกษตรแปลงใหญ่ ในที่แปลงใหญ่ผลิตโคนมแบบครบวงจรทั้งเลี้ยงและแปรรูปเป็นนมพร้อมดื่มคุณภาพดี คือสามารถผลิตน้ำนมดิบ 10-15ตัน/วันเพิ่มเป็น 130-140ตันต่อวัน และยังสามารถผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีไม่น้อยกว่า 20,000 ตันต่อปีบนพื้นที่แปลงใหญ่3,000ไร่ และสามารถผลิตโคสาวคุณภาพดี 1,500 ตัวต่อปี ในอนาคตสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ยังมีแผนต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกด้วยการผลิตโคขุนและการผลิตปุ๋ยคอกจากมูลโค ผลความสำเร็จจากการปรับโครงสร้างการผลิตน้ำนมโคตามระบบส่งเสรมเกษตรแปลงใหญ่ ถือว่าเป็นการพัฒนาภาคเกษตรของไทยอย่างมั่นคง ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=WHhf4qtzBsQ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ มวกเหล็ก ต่อยอดผลงานเกษตรแปลงใหญ่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


เรื่องที่เกี่ยวข้อง