ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพิมพ์และเพนท์สีครามจากธรรมชาติ บนผ้าไหมและผ้าฝ้ายโดยใช้สารข้นจากแป้งหัวบอนดัดแปรในเชิงพาณิชย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คล้ายจ้อย
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ช้างม่วง , นายพิชิตพล เจริญทรัพยานันท์ , ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ , ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ , นายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร , นายจำลอง สาริกานนท์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาคร ชลสาคร , ดร.นงนุช ศศิธร , นางสาวสายชล มงคล , นางสาวเบญญาภา ช่วงทิพย์
คำสำคัญ เทคนิคการพิมพ์;เนคนิคการเพนท์;แป้งหัวบอนดัดแปร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม ชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า ตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่บุคลากรของหน่วยงาน สาขานั้น ๆ ให้มีประสิทธิภาพทางการสร้างลวดลายด้วยเทคนิคต่าง ๆ พร้อมสร้างสรรค์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้มีความทันสมัยและเพิ่มมูลค่าให้กับผืนผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าพิมพ์ และเพนท์สีครามจากธรรมชาติอย่างยั่งยืน สามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดงานพิมพ์และเพนท์สีเองได้นอกเหนือจากการย้อม เป็นการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพิมพ์และเพนท์สีครามจากธรรมชาติ บนผ้าไหมและผ้าฝ้ายโดยใช้สารข้นจากแป้งหัวบอนดัดแปรในเชิงพาณิชย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง