ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุมชนปลอดภัยจากหมอกควัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู, ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย, ดร. ดำรงศักดิ์ รินชุมภู, รศ ดร. อลิส ชาร์ป, ผศ.ดร. ชิตชล ผลารักษ์, รศ ดร. นิตยา วัจนะภูมิ, รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล,
คำสำคัญ หมอกควัน;ไฟป่า;ฝุ่นละอองขนาดเล็ก;การบริหารจัดการ;สุขภาพ
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการชุมชนปลอดภัยจากหมอกควัน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการลดผลกระทบของหมอกควันต่อสุขภาพ โดยมีพื้นที่นำร่องคือ อำเภอเมือง และ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง อำเภอบ่อเกลือ และ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ผลการศึกษาที่ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์และประมวลผลในการให้ข้อเสนอแนะในการลดผลกระทบของหมอกควันต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง