ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องพยากรณ์การเกิดโรคของต้นข้าวในนาข้าว (Rice plant diseases forecaster in paddy field)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดุสิต อธินุวัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม วสิศ ลิ้มประเสริฐ
คำสำคัญ ข้าว;เครื่องพยากรณ์การเกิดโรคของต้นข้าว
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย คุณลักษณะ ชุด sensor เก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้ำฝน ส่งข้อมูลผ่านสัณญาณไร้สาย ไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมเฉพาะเพื่อนำข้อมูลมาสร้าง conditions ต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคที่สำคัญของข้าว และแสดงผลเตือนผู้ปลูกข้าวเกี่ยวกับโรคที่คาดว่าจะระบาด พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัด การนำไปใช้ประโยชน์ ติดตั้งชุดอุปกรณ์ในนาข้าวเพื่อเก็บข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง และส่งสัณญาณเตือนเมื่อข้อมูลสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันตรงกับ conditions ที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค ทำให้ป้องกันโรคของข้าวทันสถานการณ์
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง