ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมชุมชนและเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ และคณะ
เจ้าของผลงานร่วม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คำสำคัญ การพัฒนาชุมชนและเครือข่าย การสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วม การจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการนี้ใช้การถอดบทเรียนจากชุมชนที่เข้มแข็งในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งที่อยู่ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน แล้วนำบทเรียนมาผลิตสื่อสำหรับจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนเครือข่ายในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย หน่วยงาน และชุมชนที่เกี่ยวข้องได้สื่อและแนวทางสำหรับนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับชุมชนที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง นอกจากนี้หน่วยงานในพื้นที่ชุมชนที่ศึกษายังได้ยุทธศาสตร์และแผนงานสำหรับใช้ในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.facebook.com/profile.php?id=100015873649320
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาและส่งเสริมชุมชนและเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง